:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ภารกิจ อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล

 

 สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานสารบรรณของเทศบาล

งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก  ในด้านต่าง ๆ

งานเลขานุการการประชุมพนักงาน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

งานสาธารณกุศล  และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ

งานตรวจสอบ  และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ

งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล

งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล

งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล

งานการจัดสถานที่ประชุมสภา

งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล

งานการจัดระเบียบวาระการประชุม

งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก

งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนัก   งานจ้าง

งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล

งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา

งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์

งานแจ้งมติ  ก.ท. , ก.ท.จ.  ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ

งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน  3  ปี  และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  4  ปี

งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง

งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร

งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับ   อัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม

งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่างๆ

งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

งานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

งานพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมกิจการเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การจัดทำแผนชุมชน

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย