:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก
โทร. 081-940-9929
นางสาววรรณวี ประไพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก
โทร. 086-709-0207
นายสุรศักดิ์ คุ้มปลี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก
โทร. 086-419-9289
นายกิตติพงศ์ หาญพล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก
โทร 081-9821412
นายศึกษา คุ้มปลี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก
โทร. 087-486-4688