:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
กองคลัง
จ่าเอกอภิรักษ์ ทองคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) งานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) งานพัสดุและทรัพย์สิน
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกรชวัล สมนึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ งานผลประโยชน์และทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวพรทิพย์ มณีงาม
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุงานพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวเรไร จันอ่อน
คนงานทั่วไป งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
นางสาวจารวี ขันนาค
คนงานงานจัดเก็บและพัฒนารายได้