:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
นายภูดิท สูนาสวน
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
นายภูดิท สูนาสวน
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายภูดิท สูนาสวน
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายภูดิท สูนาสวน
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางกฤษณา จันทเสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง