:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระ สีระมาตร
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
โทร 093-4327154
นายวีระ สีระมาตร
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
โทร 093-4327154
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
โทร 080-292-3750
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 086-369-0435
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 086-369-0435
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 080-292-3750
นางกฤษณา จันทเสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 086-145-6768
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 080-292-3750