:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-559111 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรสรินทร์ จอมศรีลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาววันเพ็ญ บุญรอด
ครูอันดับ คศ.1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จ่าเอกอภิรักษ์ ทองคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง