:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
กองการศึกษา
นางกฤษณา จันทเสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก งานการศึกษาปฐมวัย
นางสาววันเพ็ญ บุญรอด
ครู อันดับ คศ.2
โทร 062-0329642
นางสาวกฤษณา จันทเสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ ไชยวิศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฏฐนันท์ อำโพธิ์ศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) งานการศึกษาปฐมวัย
นางสาวดวงพร ราชสมบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) งานการศึกษาปฐมวัย
นางสาวธนภรณ์ สุขสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรจนา รัตนเศียร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอาทิตยา สุขสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรพีพันธ์ เสือคร้าม
คนงานทั่วไป