:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
กองช่าง
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวประภัสสร เคนดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) งานสาธารณูปโภค
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายสรศักดิ์ อานามวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีดา ฟักทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา งานสาธารณูปโภค
นายไพเราะ วิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายอาทิตย์ ช่อลัดดา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา งานสาธารณูปโภค
นายชวลิต อินจรัญ
คนงานทั่วไป งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
นายซาเร็บ สะหะมาน
พนักงานขับรถบรรทุก (ทักษะ) งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ