:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 086-369-0435
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางรสรินทร์ จอมศรีลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ
โทร 085-8620381
นายประกอบ อำนวยพร
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ลจ.ปจ.)
นางสาวมัทนา สังข์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุวัตน์ โสมะนี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
คมมนัส ขนอนกุล
คนงานทั่วไป