:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-559111 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรสรินทร์ จอมศรีลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางรสรินทร์ จอมศรีลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานธุรการ
นายประกอบ อำนวยพร
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ลจ.ปจ.)
นางสาวมัทนา สังข์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุศักดิ์ ยนภักดี
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
คมมนัส ขนอนกุล
คนงานทั่วไป