:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-559111 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
สำนักปลัด
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
นางสาวสุภาพร โสภาเวทย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการงานธุรการ
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
จ่าเอกอภิรักษ์ ทองคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสถาพร มีรักษา
นักวิชาการประมงชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
นายธาดา ราชสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ปจ.)
นายกาจพล ฝอยทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนัยนาฎ ตรีประเสริฐศักดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสิทธิภูมิ คำแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตลดา อิ่มดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวภรณ์ปัญจา พิมพ์ษุภศรีญา
ผู้ช่วนนิติกร
นายโกศล ชะลาลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวรติภัศร์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวปราณี เวียงจันทร์
แม่ครัว (ทักษะ)
นางสาวกรวรรณ วงษ์สาคร
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
นายบรรจง สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเศกสรรค์ ฝอยทอง
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์
นายฐิติศักดิ์ แสนสวัสดื์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายฉกาจ สุดวิลัย
พนักงานขับรถยนต์
นายวราวุฒิ สังวาล
พนักงานขับรถบรรทุก
นายณัฐทร สุขสวัสดิ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสมโภชน์ ทองคำ
พนักงานวิทยุ
นายประพาส เดื่อคำ
พนักงานวิทยุ
นายสมยศ หอยสังข์
พนักงานดับเพลิง