:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
สำนักปลัด
นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
โทร 080-2923750
นางสาวสุภาพร โสภาเวทย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร 096-1848341
นางสาวอรพรรณ ม่วงทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการงานธุรการ
โทร 093-0768989
นางสาวรชาญาภา อนันต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร 086-3690435
จ่าเอกอภิรักษ์ ทองคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร 089-5201839
นางสาวสุนิศา วงศ์มนตรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 098-3204773
-ว่าง-
นักวิชาการประมงชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีชัยทัตน์ พรประดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 098-6964654
นายธาดา ราชสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์ (ลจ.ปจ.)
นายกาจพล ฝอยทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนัยนาฎ ตรีประเสริฐศักดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายสิทธิภูมิ คำแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตลดา อิ่มดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวภรณ์ปัญจา พิมพ์ษุภศรีญา
ผู้ช่วนนิติกร
นายโกศล ชะลาลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวรติภัศร์ ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวปราณี เวียงจันทร์
แม่ครัว (ทักษะ)
นางสาวกรวรรณ วงษ์สาคร
คนงานทั่วไป
นายณัฐชัย แก้วเยื้อง
พนักงานดับเพลิง
นายบรรจง สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายเศกสรรค์ ฝอยทอง
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์
นายฐิติศักดิ์ แสนสวัสดื์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายฉกาจ สุดวิลัย
พนักงานขับรถยนต์
นายวราวุฒิ สังวาล
พนักงานขับรถบรรทุก
นายณัฐทร สุขสวัสดิ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวชนม์วรินทร์ หอยสังข์
พนักงานวิทยุ
นายประพาส เดื่อคำ
พนักงานวิทยุ
นายสมยศ หอยสังข์
พนักงานดับเพลิง