:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยบูรณ์ สมนึก
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเล็ก
นายฐาพัช ดาวเด่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเล็ก
กนกภรณ์ อินทเกษร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจรัสพงศ์ คุ้มปลี
สมาชิกสภาเทศบาล
ปัญญา บัวแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิชัย ขันนาก
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมงคล สีเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเรืองฤทธิ์ จันโท
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบูรณ์ ศรีวิไล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมประสงค์ ช่อลัดดา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสังเวช คุ้มปลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอธิวัฒน์ ผลาเกษ
สมาชิกสภาเทศบาล