:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th
กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
นายภูดิท สูนาสวน
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดเล็ก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร ชำนาญช่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน