:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหาดเล็ก // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510217 อีเมล์ : saraban@hadlektrat.go.th

ชื่อ: เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

วันที่ลงประกาศ: 13 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหาดเล็กมีความประสงค์เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเล็ก www.hadlektrat.go.th และกรมบัญชีลาง www.gprocurement.go.th ผ่านทางอีเมล์ 5230204@dla.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 039-559111 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยเทศบาลตำบลหาดเล็กจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.hadlektrat.go.thและwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566


file

purchases_file_735_32_5_691.pdf